Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 113

Vũ Thị Sen - Các nhân tố tác động đến hiệu suất bệnh viện công vùng Tây Bắc

27/07/2021 04:26:17
Mã số: 113.2GEMg.22
Bài viết nghiên cứu chỉ ra các nhân tố tác động đến hiệu suất của các bệnh viện công khu vực miền núi vùng Tây Bắc dựa trên các khía cạnh của phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC). Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố thuộc các khía cạnh của BSC gồm: Sứ mệnh, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Đào tạo và phát triển nhân viên, Tài chính có mối quan hệ tác động đến hiệu suất của các bệnh viện công vùng Tây Bắc. Trong đó, nhân tố Tài chính phản ánh về hiệu quả thu, chi tài chính có mối quan hệ tác động lớn nhất đến hiệu suất của các bệnh viện công trong vùng.