Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 113

Trịnh Thùy Anh - Mối quan hệ giữa thông minh cảm xúc và kết quả làm việc (nghiên cứu trường hợp nhân viên kinh doanh của các công ty du lịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)

27/07/2021 04:22:27
Mã số: 113.2Badm.22
Nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ giữa thông minh cảm xúc và kết quả làm việc của nhân viên kinh doanh trong các công ty du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp định tính và định lượng được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy kết quả làm việc của nhân viên kinh doanh (thể hiện thông qua 3 thành phần: khả năng hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thực hiện theo bối cảnh, khả năng thích nghi) sẽ chịu sự tác động của trí thông minh cảm xúc (thể hiện thông qua 4 thành phần: tình trạng hạnh phúc, khả năng tự chủ, tính đa cảm và khả năng quảng giao). Trong đó,khả năng tự chủ tác động khá mạnh đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ và đặc biệt là khả năng thích nghi của mỗi cá nhân, trong khi đó tính đa cảm tác động mạnh đến kết quả thực hiện theo bối cảnh. Từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm gia tăng kết quả làm việc của nhân viên kinh doanh trong các công ty du lịch.