Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 113

Nguyễn Mạnh Hùng- Thực trạng và định hướng phát triển du lịch các tỉnh Trung Du, miền núi Bắc Bộ

27/07/2021 04:15:37
Mã số: 113.1TRMg.11
Du lịch Trung Du miền núi Bắc Bộ giai đoạn vừa qua có bước tăng trưởng nhanh, khẳng định vai trò quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế xã hội của vùng. Tuy vậy, việc khai thác tài nguyên du lịch vẫn còn nhiều yếu kém, hạn chế dẫn tới hiệu quả du lịch chưa cao. Bài viết phân tích những chỉ tiêu phát triển du lịch giai đoạn 2011-2016, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để nhận định những vấn đề đặt ra cần giải quyết. Một số kết luận rút ra từ những bài học thực tiễn nhằm đưa ra định hướng phát triển bền vững cho du lịch các tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ trong thời gian tới.