Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 115

Vũ Ngọc Diệp - Quản trị rủi ro lãi suất tại LienVietPostBank trong bối cảnh hiện nay

27/07/2021 04:51:17
Mã số: 115.2FiBa.22
Bài viết tập trung phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất theo chức năng quản trị và theo quy trình quản trị tại LienVietPostBank để từ đó chỉ ra những mặt đạt được và hạn chế, tồn tại trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng. Bài viết còn trình bày bối cảnh kinh tế - xã hội ở trong nước và trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại LienVietPostBank thời gian tới trong bối cảnh hiện nay.