Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 115

Chu Việt Cường - Thực trạng phát triển thương mại miền núi đối với các tỉnh phía Bắc của Việt Nam

27/07/2021 04:56:08
Mã số: 115.1Badm.12
Thương mại miền núi (TMMN) có vai trò quan trọng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam. Những năm gần đây, TMMN đã đạt được những thành công nhất định, nhưng cũng còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển TMMN đối với các tỉnh phía Bắc của Việt Nam thời gian qua từ các nguồn thông tin, dữ liệu thứ cấp, bài viết chỉ ra một số hạn chế về kết cấu hạ tầng thương mại, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực thương mại tại chỗ, thiếu nguồn vốn nội vùng, khác biệt về ngôn ngữ và phong tục tập quán…; làm rõ những nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế trong quá trình phát triển TMMN như địa hình trắc trở, nguồn vốn ít, chưa hiệu quả, trình độ của đội ngũ kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại phần lớn chưa đáp ứng được yêu cầu,… từ đó đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển thương mại miền núinhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở miền núi.