Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 157

Phạm Ngọc Toàn, Phạm Ngọc Hưng và Lê Thị Thanh An - Ảnh hưởng của công nghệ tới cầu lao động: dữ liệu từ doanh nghiệp Việt Nam

11/04/2022 15:53:25
Mã số: 157. 2HRMg. 21
 
Sử dụng dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Việt Nam từ 2012 tới 2018 của Tổng cục Thống kê Việt Nam, mục tiêu nghiên cứu của nhóm là xem xét tác động của thay đổi công nghệ đến các phân khúc thị trường lao động. Từ đó, nhóm hướng tới các khuyến nghị chính sách, chiến lược phù hợp trong tương lai. Bài viết kết hợp phương pháp bao dữ liệu, mô men tổng quát và mô hình với số liệu mảng.Kết quả khẳng định có sự tác động của thay đổi công nghệ đến nhu cầu lao động, cụ thể là làm giảm cầu lao động bậc trung và tăng cầu lao động chuyên môn cao. Biến số trễ một năm của công nghệ cũng tác động tới cầu lao động, phản ánh sự biến đổi về công nghệ không những có ảnh hưởng tới cầu lao động tức thì mà còn trong dài hạn, đặc biệt lao động trình độ thấp sẽ có nguy cơ mất việc làm cao.