Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 157

Nguyễn Thị Phương Liên và Trần Đình Thắng - Giải pháp phát triển dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam

11/04/2022 15:51:09
Mã số: 157. 2BAcc. 22
Bài viết nghiên cứu thực trạng dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam giai đoạn 2014-2020 theo một số tiêu thức phân loại như theo đối tượng khách hàng, theo loại tài sản thẩm định giá; phân tích,đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong cung ứng dịch vụ thẩm định giá dựa trên các nguồn thông tin thứ cấp và sơ cấp;đề xuất một số định hướng và giải pháp (với doanh nghiệp thẩm định giá,với Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước) nhằm phát triển dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam thời gian tới.