Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 164

Nguyễn Thanh Hải - Tác động của quản trị rủi ro đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

16/05/2022 12:56:17
Mã số: 164.2BAdm.22
Bài viết tập trung nghiên cứu các tác động của quản trị rủi ro (QTRR) đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả nghiên cứu định lượng trên mẫu điều tra 206 doanh nghiệp cho thấy hoạt động QTRR có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; và hiệu quả tích cực này càng rõ nét, tỷ lệ thuận với thời gian triển khai hoạt động này trong doanh nghiệp. Mặt khác, vai trò của hoạt động QTRR cũng có sự khác biệt tùy theo quy mô doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp có quy mô lao động càng lớn thì tác động tích cực của QTRR đến kết quả kinh doanh càng cao; tuy nhiên đối với các doanh nghiệp có quy mô doanh thu càng cao, thì tác động tích cực lại không rõ ràng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động QTRR, góp phần nâng cao kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.