Quay trở lại danh sách
Tin tức

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUẢN LÝ BÀI BÁO TRỰC TUYẾN

02/01/2023 10:10:50

Tòa soạn Tạp chí Khoa học thương mại trân trọng thông báo

Theo Quyết định của Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học thương mại tại QĐ số 50/QĐ-TCKHTM ngày 20/12/2022, từ ngày 01/01/2023 Tòa soạn Tạp chí Khoa học thương mại thực hiện nhận bài và quản lý bài báo khoa học do các tác giả gửi đến Tòa soạn bằng hình thức trực tuyến trên website của Tòa soạn

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc kính mong tác giả liên lạc trực tiếp với Tòa soạn

Trân trọng