Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 114

Vũ Thị Hồng Nhung - Ảnh hưởng của đặc điểm doanh nghiệp và nhà quản lý đến mạng lưới quan hệ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

27/07/2021 04:41:39
Mã số: 114.2Badm.21
Bài viết này phân tích ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến đặc điểm doanh nghiệp và đặc điểm nhà quản lý đến việc mạng lưới quan hệ bao gồm mạng lưới chung và mạng lưới kinh doanh ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam. Bài viết sử dụng số liệu thứ cấp điều tra các DNNVV của các năm 2005, 2007, 2009, 2011 và 2013 với số lượng khoảng 2.500 doanh nghiệp mỗi năm. Bài viết sử dụng phương pháp ước lượng hiệu ứng cố định để loại trừ một phần hiện tượng nội sinh trong mô hình. Trong các yếu tố liên quan đến đặc điểm của nhà quản lý thì tuổi và trình độ chuyên môn của nhà quản lý có ảnh hưởng tích cực đến việc xây dựng mạng lưới quan hệ của DNNVV. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng không có sự khác biệt giữa nhà quản lý nữ và nam trong việc xây dựng mạng lưới chung và mạng lưới kinh doanh của DNNVV. Trong nhóm các yếu tố liên quan đến đặc điểm doanh nghiệp, cả 4 nhóm yếu tố bao gồm số năm hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, quy mô doanh nghiệp và hình thức pháp lý của doanh nghệp đều có ảnh hưởng đến việc thiết lập mạng lưới quan hệ nhưng ở mức độ khác nhau. Kết quả đáng chú ý là trong số các loại hình doanh nghiệp thì hộ gia đình kinh doanh là loại hình gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng mạng lưới quan hệ kể cả mạng lưới chung và mạng lưới kinh doanh.