Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 114

Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hiệp và Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phẩm chất cá nhân lãnh đạo, mỗi quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp: nghiên cứu khám phá định tính

27/07/2021 04:43:20
Mã số: 114.2OMIs.22
Trong số các nghiên cứu nổi bật nhất những năm gần đây, nghiên cứu lãnh đạo chuyển đổi đã xác nhận những hữu ích của phẩm chất cá nhân lãnh đạo trong việc gia tăng văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Mục đích của bài viết này là xem xét lại khái niệm phẩm chất cá nhân lãnh đạo, mối quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Phẩm chất cá nhân lãnh đạo bao gồm các thành phần như ảnh hưởng bởi lý tưởng, truyền cảm hứng động lực, kích thích thông minh và quan tâm cá nhân. Các khía cạnh của văn hóa tổ chức như sứ mệnh, khả năng thích ứng, sự tham gia và tính nhất quán. Kết quả hoạt động tổ chức có các thành phần như hoạt động kinh doanh và hiệu quả tổ chức. Tất cả các khía cạnh này cho thấy, phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp có những ảnh hưởng tích cực với nhau. Khuyến nghị các nghiên cứu tiếp theo phát triển huynh hướng nghiên cứu mới.