Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 155

Trần Thị Bạch Yến, Nguyễn Mai Như Cẩm và Trần Thị Ánh Phường - Tác động của việc áp dụng các hình thức đổi mới sáng tạo đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cần Thơ, Việt Nam

11/04/2022 13:03:07
Mã số: 155. 2BAdm.22
Nghiên cứu được thực hiện năm 2020 nhằm phân tích tác động của hoạt động đổi mới đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Cần Thơ, cụ thể với 4 hình thức đổi mới sáng tạo: đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới tiếp thị và đổi mới tổ chức. Dựa vào lý thuyết nguồn lực của (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991), nghiên cứu này đưa ra giả thuyết rằng 4 hình thức đổi mới có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV tại TPCT. Để kiểm định các giả thuyết, dữ liệu khảo sát được thu thập tại 131 DNNVV tại TPCT dựa trên phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp ở TPCT nhận thức khá rõ vai trò và lợi ích của đổi mới sáng tạo, đa phần các loại hình đổi mới đều có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, riêng đổi mới tiếp thị là không làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cải thiện. Tuy nhiên, kết quả đạt được là phù hợp với thực tế do đổi mới sáng tạo vẫn còn là một khái niệm mới đối với các DNNVV ở TPCT. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra một số hàm ý quản trị liên quan đến đổi mới sáng tạo nhằm giúp các DNNVV ở TPCT có quyết định đúng đắn hơn trong việc quản trị tác động của đổi mới đối với việc cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.