Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 155

Nguyễn Thị Bình và Bùi Thị Thu Vân - Phân tích các thuộc tính của hoạt động giao hàng chặng cuối của hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới và sự lựa chọn của khách hàng cuối cùng, nghiên cứu trường hợp điển hình tại thành phố Hà Nội

11/04/2022 13:01:02
Mã số: 155. 2IIEM.21
Hoạt động giao hàng chặng cuối đóng vai trò quan trọng trong thương mại điện tử nói chung và thương mại điện tử xuyên biên giới nói riêng. Hoạt động này tác động rất lớn đến sự hài lòng và trải nghiệm mua sắm trực tuyến của khách hàng cuối cùng. Mục tiêu của bài nghiên cứu này là tìm hiểu các thuộc tính của giao hàng chặng cuối hàng thương mại điện tử xuyên biên giới và mức độ ưa thích của khách hàng tiêu dùng cuối cùng đối với các thuộc tính này. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích kết hợp để phân tích các ý kiến đánh giá của khách hàng tại Hà Nội đối với các thuộc tính của hoạt động giao hàng chặng cuối. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, phí giao hàng là thuộc tính quan trọng nhất trong giao hàng chặng cuối giúp hình thành sở thích của người tiêu dùng mua hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới. Tiếp theo là tốc độ giao hàng, khả năng theo dõi đơn hàng và cuối cùng là thời điểm giao hàng.