Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 155

Nguyễn Hồng Quân - Tác động của các giác quan đến quyết định mua hàng: nghiên cứu đối với sản phẩm F&B tại các điểm cung cấp dịch vụ

11/04/2022 12:57:29
Mã số: 155. BMkt.21 
Nghiên cứu nhằm kiểm định tác động của các giác quan đến quyết định mua hàngcủa người tiêu dùng đối với sản phẩm F&B (Food & Beverage) tại các điểm cung cấp dịch vụ ăn uống ở Việt Namvà kiểm chứng mối quan hệ giữa các biến tác động. Trong bài nghiên cứu này, dữ liệu nghiên cứu thực hiện bằng phương pháp điều tra ngẫu nhiên với 392 người tiêu dùng thông qua điều tra bằng bảng hỏi và được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0 thông qua các bước phân tích độ tin cậy, phân tích khám phá nhân tố, phân tích khẳng định nhân tố và mô hình hồi qui tuyến tính. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằngthị giác, khứu giác, vị giác, thính giác và xúc giác đềuảnh hưởng tích cực đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng trực tuyến qua việc sử dụng các sản phẩm F&B tại điểm cung cấp dịch vụ.