Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 117

Phạm Đình Long và Nguyễn Thị Minh Châu - Mối liên hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển dạng, sự hài lòng công việc và cam kết gắn bó của nhân viên tại các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

27/07/2021 05:41:47
Mã số: 117.2OMIs.21
Bài nghiên cứu xem xét sự tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự cam kết gắn bó của nhân viên tại các doanh nghiệp vận tải biển với mẫu gồm 310 nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần của phong cách lãnh đạo chuyển dạng như ảnh hưởng hành vi, ảnh hưởng phẩm chất, truyền cảm hứng, kích thích trí tuệ, quan tâm cá nhân tác động tích cực đến sự hài lòng công việc của nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp vận tải biển. Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu cũng khẳng định mối liên hệ giữa sự hài lòng công việc và sự cam kết gắn bó của nhân viên tại các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn thành phố.