Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 117

Nguyễn Thị Hằng - Tác động của đầu tư FDI từ Tập đoàn Samsung tới nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên

27/07/2021 05:51:54
Mã số: 117.1TrEM.12
Trong các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nền kinh tế, vốn đầu tư đóng vai trò quan trọng. Đứng trước bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay, việc các địa phương chủ động thu hút vốn đầu tư, đặc biệt đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào phát triển kinh tế - xã hội là nhu cầu tất yếu nhằm bắt kịp với xu thế mở cửa nền kinh tế. Đối với Thái Nguyên, FDI đã trở thành nguồn vốn bổ sung vô cùng quan trọng, quyết định đến việc tăng trưởng kinh tế, chuyển giao công nghệ, tri thức, kỹ năng quản lý.Với sự gia nhập vào tỉnh Thái Nguyên từ năm 2013 cùng các dự án đầu tưcông nghệ cao với số vốnlên đến hơn 6 tỷ USD, Tập đoàn Samsung đã và đang có những đóng góp không nhỏ đến sựphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bài báo này đi sâu phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tập đoàn Samsung đến nền kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên.