Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 117

Đinh Thị Hương và Nguyễn Thị Minh Nhàn - Ảnh hưởng của các bên liên quan đến thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp May Việt Nam

27/07/2021 05:42:44
Mã số: 117.2Badm.22
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phân tích ảnh hưởng của các bên liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam. Số liệu được thu thập từ 18 doanh nhiệp may Việt Nam qua bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Trong bài báo này, các phương pháp nghiên cứu bao gồm thống kê mô tả, phân tích CFA, phân tích SEM và kiểm định Boostrap. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ảnh hưởng của các bên liên quan đến thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam như: khách hàng, nhà cung ứng, người lao động và cộng đồng. Trong số đó, nhân tố khách hàng được đánh giá là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu cũng gợi ý một số giải pháp quản trị cho các nhà quản lý doanh nghiệp may nâng cao hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động.