Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 161

Nguyễn Trần Bảo Trân, Nguyễn Thị Bích Thủy và Cao Trí Dũng - Các nhân tố ảnh hướng đến ý định tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông ITC - nghiên cứu đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố Đà Nẵng

12/04/2022 05:08:22
Mã số: 161.2TRMg.21

 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố tác động đến việc tiếp tục sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) bằng cách tích hợp mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE) và mô hình kỳ vọng - xác nhận (ECM). Đối tượng lấy mẫu là các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại thành phố Đà Nẵng; đã và đang sử dụng ICT. Dữ liệu của 155 bản câu hỏi được đánh giá hợp lệ và đưa vào phân tích để kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên cứu bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu đã chứng minh kỳ vọng - xác nhận có ảnh hưởng tích cực đến nhận thức sự hữu ích và ảnh hưởng đến sự hài lòng; sự xác nhận kỳ vọng, sự hài lòng đối việc sử dụng ICT, nhận thức sự hữu ích, sự hỗ trợ của các nhà quản trị cấp cao và áp lực từ khách hàng có tác động tích cực đến ý định tiếp tục sử dụng ICT. Cuối cùng những hàm ý quản trị được thảo luận.