Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 161

Nguyễn Thị Cẩm Vân - Tác động của các nhân tố kinh tế, xã hội và môi trường đến tiêu thụ năng lượng tái tạo ở Việt Nam

12/04/2022 05:06:14
Mã số: 161.1SMET.11
 
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tiếp cận phân phối trễ tự hồi quy ARDL để phân tích tác động của tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, gia tăng dân số và phát thải CO2đến tiêu thụ năng lượng tái tạo ở Việt Nam trong giai đoạn 1990-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong dài hạn, dân số có tác động thúc đẩy tiêu thụ năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người, phát thải CO2và xuất khẩu làm giảmtiêu thụ năng lượng tái tạo. Trong ngắn hạn, tăng trưởng GDP bình quân đầu người và gia tăng dân số đều có tác động thúc đẩy tiêu thụ năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, những thay đổi trong phát thải CO2và xuất khẩu có tác động làm giảm tiêu thụ năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số khuyến nghị chính sách về năng lượng và môi trường nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng tái tạo ở Việt Nam trong thời gian tới.