Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 155

Lê Trung Ngọc Phát và Bùi Tú Uyên - Tác động của quảng cáo truyền hình đến thái độ người tiêu dùng sữa tươi: Trường hợp nghiên cứu tại Thành phố Cần Thơ

11/04/2022 12:55:09
Mã số: 155. 2MNkt.21 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích tác động của quảng cáo truyền hình đến thái độ người tiêu dùng sữa tươi thông qua dữ liệu khảo sát có được từ sự tham gia của 160 đáp viên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích cho thấy có một nhân tố mới được hình thành và có ảnh hưởng lớn đến thái độ người tiêu dùng sữa tươiđó là Mức độ đầu tư của quảng cáo. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng chứng minh được rằng các yếu tố Cảm xúc người xem, Độ tin cậy của quảng cáo, Tần suất của quảng cáo và Yếu tố giải trí có tác động tích cực đến thái độ người tiêu dùng sữa tươi.