Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 161

Nguyễn Xuân Thuận, Trần Bá Tri và Quách Dương Tử - Tác động của công bố thông tin đến lợi nhuận của các công ty niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Việt Nam

12/04/2022 05:07:12
Mã số: 161.1FiBa.11
 
Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra tác động của công bố thông tin đến lợi nhuận của các công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứusử dụng số liệu của tấtcả cáccông tyniêm yết trên cả 2 sàn HOSE và HNX (trừ các công ty thuộc lĩnh vực tài chính)tnăm 2017-2019 với 1.978 quan sát.Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ côngbố thông tinbình quân của các công ty là 68,87%.Với kết quả được ước lượng từ phương pháp hồi quy, hồi quy phân vị và hồi quy phân vị có sử dụng biến công cụ cho thấy những tác động rõ ràng đến tỷ suất lợi nhuận của công bố thông tin đến những công ty có tỷ suất lợi nhuận từ 4,21% (trong phân vị 25%) sẽ thừa hưởng thành quả của công bố thông tin đầy đủ nhiều nhất, các phân vị của tỷ suất lợi nhuận càng lớn thì tác động của công bố thông tin đối với tỷ suất lợi nhuận trở nên ít dần đi và không còn ý nghĩa đối với nhóm công ty có tỷ suất lợi nhuận từ 17,54% (trong phân vị 75%). Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy có những tác động khác đến lợi nhuận của công ty từ một số các biến kiểm soát khác trong mô hình như kiêm nhiệm, tổng tài sản và đòn bẩy tài chính.