Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 144

Nguyễn Quyết - Ảnh hưởng bất cân xứng của giá xăng dầu đến giá tiêu dùng tại thị trường Việt Nam: tiếp cận bằng mô hình tự hồi quy phân phối trễ phi tuyến

29/07/2021 14:46:29
Mã số: 144.1Deco.12
Giá xăng dầu có mối liên hệ mật thiết với các biến kinh tế vĩ mô. Mối quan hệ này đã được các nhà hoạch định chính sách quan tâm trong nhiều thập kỷ qua. Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ tuyến tính giữa giá xăng dầu và giá tiêu dùng nhưng còn rất ít các nghiên cứu tiếp cận mối quan hệ này theo phương diện phi tuyến. Mục tiêu của bài viết này là phân tích ảnh hưởng bất cân xứng của giá xăng dầu đến giá tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Cơ sở lý thuyết được phát triển từ lý thuyết truyền dẫn giá bất cân xứng. Dữ liệu phân tích được thu thập theo quý trong khoảng thời gian từ quý 1 năm 2005 đến quý 4 năm 2019 và mô hình tự hồi quy phân phối trễ phi tuyến được sử dụng để làm công cụ phân tích. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giá xăng dầu tại thị trường Việt Nam ảnh hưởng bất cân xứng đến giá tiêu dùng trong ngắn hạn và dài hạn.