Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 136

Marcellin Yovogan – Predicting Business Failure: An Application of Altman’s Z-Score Model to Publicity Traded Bulagarian Companies

28/07/2021 22:06:33
Mã số: 136.2BMkt.21
Có thể dự đoán nguy cơ và khó khăn tài chính của doanh nghiệp luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các chuyên gia tài chính, nhà quản trị và chủ sở hữu doanh nghiệp. Đã có nhiều nghiên cứu về dự đoán nguy cơ phá sản. Trong số đó, mô hình Z-score (mô hình điểm Z) của Altman được sử dụng rộng rãi trong đánh giá nguy cơ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp và cũng là một chỉ số cơ sở để đo lường rủi ro đó. 
Mục tiêu của nghiên cứu này là ứng dụng mô hình của Altman đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Bulgarie. Các công ty được lựa chọn đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau (sản xuất, phi sản xuất), theo đường hướng mà mô hình đề xuất.
Kết quả cho thấy cho dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì mô hình này cũng giúp phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp và có thể được sử dụng để dự đoán rủi ro suy giảm năng lực tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do các dữ liệu kế toán vẫn được sử dụng nên vẫn cần xem xét chất lượng thông tin, chính sách và tiêu chuẩn kế toán được áp dụng