Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 136

Nguyễn Thị Phương Liên và Nguyễn Tuấn Anh - Hoàn thiện chính sách đối với hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

28/07/2021 22:14:57
Mã số: 136.1IIEM.12
Quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã được nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý,... bình luận, phân tích, đánh giá. Tại Việt Nam, mặc dù các văn bản pháp lý (Thông tư 66/2010/TT-BTC, Nghị định 20/2017/NĐ-CP, Thông tư 41/2017/TT-BTC)đã được ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động chuyển giá, nhưng kết quả đạt được còn khiêm tốn. Làm thế nào để ngăn chặn, đẩy lùi hành vi chuyển giá? Đây là câu hỏi không dễ dàng có lời giải đáp thỏa đáng ngay cả những nước có lịch sử phát triển kinh tế quốc tế lâu đời do các hành vi chuyển giá của doanh nghiệp FDI ngày càng tinh vi, phức tạp nên rất khó phát hiện.
Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý nhà nước về chuyển giá của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam từ các nguồn thông tin thứ cấp và tổng hợp kết quả khảo sát từ các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra tại Cục thuế TP Hà Nội, một số chi cục thuế quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp FDI (là công ty con của công ty đa quốc gia) trên địa bàn TP Hà Nội, nhóm tác giả bài viết đã phân tích một số thay đổi trong chính sách, tìm ra những bất cập, vướng mắc - những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thực thi pháp luật, từ đó đề xuất một vài định hướng nội dung và giải pháp hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này thời gian tới.