Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 161

Lượng Văn Quốc và Nguyễn Thanh Long - Tác động của trải nghiệm khách hàng đến lòng tin, sự hài lòng khách hàng và giá trị thương hiệu: trường hợp mua hàng trực tuyến tại thị trường bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh

12/04/2022 05:09:46
Mã số: 161.2TrEM.21
 
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm kiểm định tác động của trải nghiệm khách hàng đến lòng tin, sự hài lòng khách hàng và giá trị thương hiệu của các đơn vị bán hàng trực tuyến tại thị trường bán lẻ Thành phố Hồ Chí Minh(TP.HCM). Mô hình cấu trúctuyến tính(PLS-SEM) được sử dụng để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu bằng việc phân tích dữ liệu sơ cấp thu về từ khảo sát 572khách hàng đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM đã từng mua hàng trực tuyến.Kết quả nghiên cứu khẳng định trải nghiệm khách hàng cótác động tích cực đếnlòng tin của khách hàng, sự hài lòng khách hàng và giá trị thương hiệu. Về mặt thực tiễn, doanh nghiệp nên tăng cường trải nghiệm tích cực cho khách hàng nhằm gia tăng lòng tin, sự hài lòng khách hàng và giá trị thương hiệu. Mô hình đã khẳng định được vai trò của trải nghiệm khách hàng đối với việc xây dựng thương hiệu của các đơn vị bán hàng trực tuyến.