Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-TM-TCHC ngày 13 tháng 5 năm 2003 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học về thương mại phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy của Trường.
- Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế và giới thiệu các kết quả nghiên cứu (lý luận và ứng dụng) về thương mại trong và ngoài nước.
- Phổ biến, cập nhật các kiến thức trong lĩnh vực khoa học và thực tiễn về thương mại, du lịch và dịch vụ.
- Thông tin trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn, phân tích dự báo và đề xuất những giải pháp về các vấn đề phát triển kinh tế thương mại, môi trường có tính thời sự của Việt Nam, khu vực và quốc tế.
- Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền.
- Quản lý cán bộ công chức thuộc biên chế đơn vị.
- Quản lý tài sản và tài chính của Tạp chí theo quy định hiện hành của Nhà nước, Nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Xem thêm