Các số tạp chí

Nguyễn La Soa  - Nghiên cứu mức độ sẵn sàng áp dụng kế toán quản trị chiến lược ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn La Soa - Nghiên cứu mức độ sẵn sàng áp dụng kế toán quản trị chiến lược ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội TẠP CHÍ SỐ 175 Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Nhân tố ảnh hưởng SMA, Kế toán quản trị chiến lược, SMA, SMA ở SMEs.
JEL Classifications: L25, M41
Mã số: 175. 2BAcc.21
30/03/2023
Đinh Thị Phương Anh - Thực trạng hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Đinh Thị Phương Anh - Thực trạng hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra TẠP CHÍ SỐ 175 Từ khóa: ngân hàng thương mại, vốn, nợ xấu, dịch vụ thu phí.
JEL Classifications: E52, G18, D04.
Mã số: 175.2FiBa.22
30/03/2023
Trịnh Thị Nhuần và Trần Văn Trang - Rào cản trong áp dụng đổi mới sáng tạo mở: nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội
Trịnh Thị Nhuần và Trần Văn Trang - Rào cản trong áp dụng đổi mới sáng tạo mở: nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội TẠP CHÍ SỐ 175 Từ khóa: Đổi mới sáng tạo mở, các rào cản, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
JEL Clasiffications: M1, M13.
Mã số: 175.3BAdm.31
30/03/2023