Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 129

Trần Thu Thủy – Việc làm của người dân ven biển tỉnh Hà Tĩnh sau biến cố môi trường biển và một số gợi ý chính sách

28/07/2021 16:55:31
Mã số: 129.1Deco.12
Biến cố môi trường biển đã ảnh hưởng lớn đến các tỉnh ven biển miền Trung và Hà Tĩnh là một trong những tỉnh chịu sự ảnh hưởng lớn nhất. Đặc biệt nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm của người dân ven biển, tình trạng thất nghiệp gia tăng, việc chuyển đổi sinh kế cho đến bây giờ vẫn rất khó khăn. Bài viết tổng hợp những ảnh hưởng liên quan đến việc làm và nhu cầu việc làm của người dân ven biển tỉnh Hà Tĩnh sau biến cố môi trường biển cho đến nay và đưa ra một số gơi ý chính sách trong việc ổn định sinh kế cho người dân trong tương lai.