Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 130

Phạm Thị Huyền, Vũ Huy Thông và Nguyễn Đình Toàn – Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố cản trở hành vi mua thực phẩm sạch và an toàn của người tiêu dùng thành thị: nghiên cứu tại Việt Nam

28/07/2021 17:13:45
Mã số: 130.2BMkt.22
Bài viết tìm hiểu mô hình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng; phân tích tổng quan các công trình nghiên cứu; thực hiện nghiên cứu định tính thông qua phương pháp phỏng vấn chuyên sâu (đại diện người tiêu dùng, cơ sở sản xuất, phân phối); xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố cản trở hành vi mua thực phẩm sạch và an toàn của người tiêu dùng thành thịở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy: người tiêu dùng có ý định mua nhưng chưa đi đến quyết định mua vì đang gặp một số rào cản như: thu nhập còn chưa đáp ứng được mức giá cao của thực phẩm sạchan toàn; tại nơi họ ở chưa có nhiều ca hàng bán lẻ thực phẩm sạch an toàn; cửa hàng bàn lẻ thực phẩm sạchan toàn chưa mang lại sự thuận tiện khi mua sắm; chủng loại thực phẩmsạchan toàn tại cửa hàng chưa đa dạng; đặc biệt người tiêu dùng chưa tin tưởng vào sự trung thực của các cơ sở sản xuất và phân phốithực phẩm sạch an toàn; một số người có thói quensở thíchcá nhân về trồng trọt, chăn nuôi, tự cung tự cấp.