Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 147

Lê Thanh Huyền - Ảnh hưởng của tỷ suất sinh lời trong quá khứ đến hiệu quả tài chính đo lường bằng giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam

29/07/2021 15:19:11
Mã số: 147.1FiBa.11
Bài viết này nghiên cứu ảnhhưởng của tỷ suất sinh lời trong quá khứ đến hiệu quả tài chính được đo lường bằng giá trị thị trường của doanh nghiệptrong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi mới nổi. Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, tácgiả đã khai thác sốliệu của29công tyniêm yết thuộc ngành sản xuất,chế biến thực phẩm tại Việt Nam trong giai đoạn 2014-2019. Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm STATA14. Kếtquả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, cảhai biến trễ ROAvà ROE đềucó tácđộng dương và có ý nghĩa thống kê đến hiệu quả tài chính được đo lường bằng tỷsuấtTobin’s Q.