Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 140

Kiều Quốc Hoàn - Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến mô hình phân phối của các doanh nghiệp Việt Nam

29/07/2021 14:11:01
Mã số: 140.1IIEM.12
Bài viết tập trung nghiên cứu tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến mô hình phân phối của các doanh nghiệp. Tác giả tiến hành tham khảo, phân tích các tài liệu thu thập từ các nghiên cứu trong và ngoài nước về mô hình phân phối và cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời phỏng vấn trực tiếp một số chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực. Trên cơ sở đó, tác giả xây dựng mô hình phân phối mới trong kỷ nguyên 4.0. Sự tham gia của hệ thống thông tin điện toán đám mây và quá trình xử lý dữ liệu lớn (big data) chuyển các mối quan hệ trong phân phối truyền thống sang mô hình phân phối có mạng lưới kết nối với dữ liệu được tổng hợp ở các máy chủ nền tảng IoTs. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng và triển khai hiệu quả mô hình phân phối mới trong kỷ nguyên 4.0.