Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 123

Hà Nam Khánh Giao và Phạm Hoàng Điệp - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàng đối với dịch vụ phòng tập Gym tại K.I.M center

27/07/2021 17:33:30
Mã số: 123.2BMkt.21
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến lòng trung thành khách hàng đối với phòng tập Gym tại Kim Center Tân Phú, bằng việc khảo sát 640 khách hàng đang sử dụng phòng tập Gym tại Kim Center. Các công cụ phân tích Cronbach’s alpha, EFA, CFA và SEM được sử dụng trong nghiên cứu.
Kết quả kiểm định mô hình bằng phân tích SEM đã ủng hộ 11 giả thuyết trong tổng số 12 giả thuyết nghiên cứu. Bốn yếu tố gồm (i) Thói quen, (ii) Chi phí chuyển đổi, (iii) Marketing mối quan hệ và (iv) sự hài lòng đến lòng trung thành của khách hàng Trung tâm. Hai nhân tố (i) Chất lượng vô hình, (ii) Chất lượng hữu hình đều có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng trung tâm. Bên cạnh đó, các mối quan hệ khác trong mô hình cũng được kiểm chứng gồm (1) ảnh hưởng của Marketing mối quan hệ đến chất lượng hữu hình và chất lượng vô hình; (2) ảnh hưởng của chất lượng hữu hình và chất lượng vô hình đến thói quen; (3) và ảnh hưởng của chất lượng hữu hình đến chi phí chuyển đổi của khách hàng. Trong đó, thành phần nhân tố Sự hài lòng thể hiện qua chất lượng hữu hình và chất lượng vô hình có ảnh hưởng mạnh nhất đến lòng trung thành của khách hàng.