Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 158

Đoàn Vân Anh - Hoàn thiện kế toán thuê tài sản của Việt Nam theo hướng hội nhập với khuôn mẫu quốc tế

11/04/2022 16:20:35
Mã số: 158. 3BAcc.32
 
Kế toán “Thuê tài sản” theo khuôn mẫu của Việt Nam hiện nay có những khác biệt khá lớn so với khuôn mẫu quốc tế. Bài viết này nghiên cứu để chỉ ra những khác biệt có tính trọng yếu, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán “Thuê tài sản” của Việt Nam, nhằm đưa kế toán Việt Nam nói chung và kế toán “Thuê tài sản” nói riêng hội nhập, dần hội tụ với thông lệ chung của quốc tế về kế toán.