Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 153

Bùi Thị Thu Loan và Nguyễn Xuân Thắng - Nhận diện vai trò của đòn bẩy tài chính trong mối quan hệ giữa tinh thần doanh nhân và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà nội

29/07/2021 17:10:45
Mã số: 153.2BAdm.21
Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của các khía cạnh khuynh hướng tinh thần doanh nhân (EO) đến hiệu quả kinh doanh (HQKD) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên dữ liệu sơ cấp khảo sát qua bảng hỏi kết hợp dữ liệu thứ cấp thu thập thông tin về mức nợ sử dụng từ báo cáo tài chính của 113 doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng về việc các doanh nghiệp thực hành EO cao có hiệu quả kinh doanh cao hơn so với các doanh nghiệp thực hiện chiến lược EO ở mức thấp. Thêm vào đó, kết quả này xác nhận vai trò trung gian của yếu tố nguồn lực tài chính dựa trên thang đo mức nợ sử dụng, đại diện cho khả năng tiếp cận các nguồn tài trợ bên ngoài của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù, kết quả ban đầu này mới xác nhận chỉ 2 trong tổng số 3 khía cạnh của EO có ảnh hưởng tích cực đến HQKD của các SMEs, tuy nhiên nghiên cứu cũng giúp định định vai trò của tính chủ động tiên phong và dám chấp nhận rủi ro cũng như vai trò của yếu tố nguồn lực giúp các SMEs có thể hiện thực hóa các định hướng chiến lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh.